หลักสูตร การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณและหุ่นยนต์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ สาระการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
>>> คลิกดูที่นี่ <<<

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับชั้น ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
>>> คลิกดูที่นี่ <<<

ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ) สามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
📚 คู่มือครู (ควรใช้คู่กับหนังสือเรียน และแบบฝึกทักษะของ สสวท.) ลงทะเบียนและดาวน์โหลดที่ www.scimath.org/ebooks
📚 คู่มือการใช้หลักสูตร http://oho.ipst.ac.th/cs-curriculum-teacher-guide/
📚 คำอธิบายรายวิชา http://oho.ipst.ac.th/ipst-cs-course-description/
📚 เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch และสื่ออื่นๆ ที่ http://oho.ipst.ac.th

📚 ประกาศคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2. คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดที่: http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48

4. คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างวิชาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลดที่: http://oho.ipst.ac.th/obec-cs-dt/