ผ่านการอบรม การเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม

การอมรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ผ่านระบบออนไลน์      “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”    จำนวน 10 หลักสูตร

ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม  ถึง 3 สิงหาคม 2564