ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >>> Information2021

เปิดสอน หลักสูตร​การเรียนรู้​ Coding &​Robot​ เพื่อส่งเสริม​และพัฒนา​ผู้​เรียน​ด้านทักษะการเรียน​รู้การแก้ปัญหา​
การคิดวิเคราะห์​ สร้างสรรค์​ และการลงมือ👍👍👍
สนใจ​ติดต่อ​ เรียนหลักสูตร Coding​&Robot ​ โทร.096-236-7961 ครูบอย
สิ่งที่ได้รับจากการเรียน วิทยาการคำนวณและหุ่นยนต์
1. ความคิดอย่างมีระบบ
2. การแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ
3. การเตรียมความพร้อมสู่เด็กในอนาคตหรือศตวรรษที่21
4. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และศิลปะ คือการเรียนยุคใหม่สะเต็มศึกษา
5.เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
6.การออกแบบเทคโนโลยี